ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

System Radiomodemowego Monitorowania Obiektów Technologicznych

Realizacja Systemu Radiomodemowego Monitorowania Obiektów Technologicznych obejmuje swoim zakresem monitorowanie stanu pracy urządzeń technologicznych, sterowanie nimi, sygnalizację stanów alarmowych, kontrolę wartości wielkości pomiarowych oraz wizualizację wymienionych zdarzeń. Urządzenia technologiczne objęte systemem monitorowania zlokalizowane są w obrębie czterech obiektów zlokalizowanych w różnych oddalonych od siebie o kilka kilometrów miejscach Elbląga.

 Oto monitorowane obiekty:
  • Zakład Produkcji Wody Królewiecka (ZPWK),
  • Ujęcie Wody Krasny Las Agregatorownia (UWKA),
  • Ujęcie Wody Krasny Las Hydrofornia (UWKH),
  • Stacja Uzdatniania Wody Łęczycka (SUWŁ),

Centralnym punktem systemu monitorowania jest ZPW Królewiecka. Tam znajduje się sterownik swobodnie programowalny firmy GE Fanuc Automation serii 90-30. Dodatkowym elementem układu sterownikowego, tak samo jak dla pozostałych sterowników (VersaMax firmy GE Fanuc Automation) zlokalizowanych w poszczególnych obiektach, jest radiomodem firmy SATEL typu 3AS. Sterownik na Królewieckiej wyposażony w moduł RTM705 jest Master’em Modbus’owym dla reszty sterowników obiektowych. Jest też bezpośrednio połączony ze Stacją Operatorską, na której zaimplementowana jest aplikacja wizualizacji utworzona przy pomocy programu InTouch firmy Wonderware. Poza tym, sterownik centralny jest wyposażony w karty wejściowe i wyjściowe służące do monitorowania lokalnej technologii Zakładu Produkcji Wody.
Sterownik monitoruje wszelkie istotne stany alarmowe, również nieuprawnionego dostępu do pomieszczeń, stan pracy pomp tłoczących i płuczących, poziomu wody w zbiornikach, ciśnienia w sieci, przepływy, temperatury, pomiary związane z zawartością chloru itp.
W skład systemu wchodzi jeszcze jedna stacja wcześniej nie wymieniona. Jest to Centrum Zarządzania Rawska (CZR). Na Rawskiej znajduje się siedziba zarządu EPWiK oraz Centralna Dyspozytornia. Dlatego umieszczono tam drugą Stację Operatorską podłączoną do sterownika wyposażonego w radiomodem. Dzięki takiemu rozwiązaniu Dyspozytor koordynujący działanie całego przedsiębiorstwa ma bieżące informacje co dzieje się w obiektach monitorowanych przez system.
Ze względu na geograficzne położenie poszczególnych stacji oraz ukształtowanie terenu do realizacji transmisji radiowej pomiędzy UWKH i SUWŁ a ZPWK konieczne było zastosowanie retransmisji sygnału radiowego odpowiednio przez UWKA i CZR.
Sterownik na Łęczyckiej monitoruje pracę Stacji Uzdatniania Wody. Sygnał retransmitowany przez Rawską niesie informacje takie jak: potwierdzenie pracy pomp hydroforowych, alarmy awarii pomp, zabrudzenia filtrów, nieuprawnionego dostępu, wielkości przepływów na poszczególne odbiory, ciśnienia i pomiary prądów pomp. Sterownik steruje też załączaniem pomp hydroforowych.
Sterowniki w Krasnym Lesie monitorują pracę Hydroforni i Agregatorowni oraz pobliskich ujęć wody.
Sygnały przesyłane bezpośrednio z Agregatorowni i z Hydroforni po retransmisji przez Agregatorownię to: potwierdzenie pracy pomp hydroforowych i głębinowych, alarmy awarii pomp, zabrudzenia filtrów, nieuprawnionego dostępu, wielkości przepływów na poszczególne odbiory, ciśnienia i pomiary prądów pomp. Sterowniki sterują również załączaniem pomp hydroforowych i głębinowych.
Na Stacjach Operatorskich, na Królewieckiej i na Rawskiej aplikacje wizualizacyjne pozwalają na sterowanie wszystkimi podłączonymi do SRMOT urządzeniami technologicznymi. Na wizualizacji przedstawione są w sposób graficzny stany tych urządzeń oraz sygnały alarmowe ich dotyczące. Uwidocznione są wszelkie dostępne sygnały pomiarowe i dyskretne sygnały informacyjne. Ponadto w wizualizacjach gromadzona jest większość danych dostępnych w systemie, w plikach zapisywanych w pamięci dyskowej komputerów.
Pozwala to na ich przetwarzanie i przedstawianie użytkownikowi w postaci raportów i wykresów czasowych a także na wnikliwą analizę oraz optymalizację procesu technologicznego i w rezultacie zminimalizowanie kosztów eksploatacji.
System Radiomodemowego Monitorowania Obiektów Technologicznych został tak zrealizowany, że pozwala na ewentualne dołączenie kolejnych obiektów należących do EPWiK bez konieczności przebudowy już istniejącej struktury.

Rysunki powyżej i obok przedstawiają dwie spośród wielu innych grafik wizualizacji dostępnych dla obsługi oczyszczalni ścieków i służb zarządzających.